ACTA FUNDACIONAL

Reunidos en Teo, o día 20 de Novembro do 2003 ás 21:00 horas as persoas que a continuación se detallan:

Nome D.N.I.

1. Rosa Gómez Limia
2. Pilar Río Corbacho
3. Jacinta Palacios Piñas
4. Lourdes Carreira Liñeiras
5. América L. Pernas Rodríguez
6. Jose Manuel Elías Noya
7. María Jesús de Cabo Mosquera
8. Rosario García Ramos
9. Lourdes Silva Conde

Acordan:

1º. Constituir unha asociación ó amparo da Ley Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación que se denominará Teenses pola Igualdade.

2º Aprobar os estatutos polos que se vai a rexir a entidade, que foron leídos
neste mesmo acto e aprobados por unanimidade dos reunidos.
3º Designar a xunta directiva da entidade sendo a súa composición a seguiente:
President@: Rosa Gómez Limia
Vicepresident@: Pilar Río Corbacho
Secretari@: Jacinta Palacios Piñas
Tesoureir@: Lourdes Carreira Liñeiras
Vocais: América Lucía Pernas Rodríguez
  Jose Manuel Elías Noya
  María Jesús de Cabo Mosquera
  Rosario García Ramos
  Lourdes Silva Conde

E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, sendo as 21:30 horas do día da data.

Subir

ESTATUTOS

CAPíTULO I: DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO

CAPÍTULO II: ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

CAPíTULO III: ASEMBLEA XERAL

CAPíTULO IV: SOCI@S

CAPITULO V

DISOLUCIÓN

Artigo 32. Disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada ao efecto, por unha maioría de 2/3 d@s asociad@s.

Artigo 33. Neste caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora a cal, unha vez extinguidas as débedas, e se existise sobrante líquido destinariao para fins que non desvirtúen a súa natureza non lucrativa (concretamente Asociacions cos mesmos fins).

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo canto non estea previsto nos presentes Estatutos aplicarase a vixente Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias.

 

Inicio