ACTA FUNDACIONAL

Reunidos en Teo, o día 20 de Novembro do 2003 ás 21:00 horas as persoas que a continuación se detallan:

Nome D.N.I.

1. Rosa Gómez Limia
2. Pilar Río Corbacho
3. Jacinta Palacios Piñas
4. Lourdes Carreira Liñeiras
5. América L. Pernas Rodríguez
6. Jose Manuel Elías Noya
7. María Jesús de Cabo Mosquera
8. Rosario García Ramos
9. Lourdes Silva Conde

Acordan:

1º. Constituir unha asociación ó amparo da Ley Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación que se denominará Teenses pola Igualdade.

2º Aprobar os estatutos polos que se vai a rexir a entidade, que foron leídos
neste mesmo acto e aprobados por unanimidade dos reunidos.
3º Designar a xunta directiva da entidade sendo a súa composición a seguiente:
President@: Rosa Gómez Limia
Vicepresident@: Pilar Río Corbacho
Secretari@: Jacinta Palacios Piñas
Tesoureir@: Lourdes Carreira Liñeiras
Vocais: América Lucía Pernas Rodríguez
  Jose Manuel Elías Noya
  María Jesús de Cabo Mosquera
  Rosario García Ramos
  Lourdes Silva Conde

E sen máis asuntos que tratar levántase a sesión, sendo as 21:30 horas do día da data.

Subir

ESTATUTOS

CAPíTULO I: DENOMINACIÓN, FINS, DOMICILIO E ÁMBITO

Artigo 1.Constitúese en Teo unha Asociación sen ánimo de lucro que se denominará “Asociación Teenses pola Igualdade". A Asociación rexerase polos presentes Estatutos, pola lei orgánica 1/2002,do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociacións e polas demais lexislacións existentes en materia de Asociacións que lle sexan aplicables.

Artigo 2. Esta asociación constitúese por tempo indefinido.

Artigo 3. Son fins principais de esta asociación:

 • Promover cantas accións vaian encamiñadas a conseguir que os dereitos recoñecidos pola nosa Constitución de 1978 (art.9.2 ) ás mulleres sexan realmente exercidos como tarefa prioritaria do goberno da nación, da autonomía e do concello.
 • Promover a participación política e social da muller para dirixir os elementos da vida de hoxe e do futuro e contribuír plenamente á transformación da sociedade.
 • Lanzar e estimular campañas de información e sensibilización dirixidas a valorar os aspectos positivos da igualdade co fin de favorecer un cambio de mentalidade, implicando especialmente aos medios de comunicación co fin de chegar a todos os protagonistas da vida política, social, profesional e educativa.
 • Levar a cabo accións dende o social, co fin de favorecer a evolución das mentalidades e respaldar a actitude que se ven a desenvolver especialmente entre a xuventude respecto a un reparto igualitario das obrigas familiares, profesionais e sociais no seo da familia e na vida social en xeral.
 • Estudiar as accións a realizar no problema de garderías de nenas/os entre 0 e 3 anos, nunha triple perspectiva ( igualdade de oportunidades entre as fillas/os; maior facilidade para a libre elección das nais e pais en materia de vida familiar, social e profesional; impacto demográfico ).
 • Desenvolver unha acción global e coordinada nos sectores da educación e da formación, dirixida á diversificación das opcións profesionais, cara aos sectores e profesións con futuro, especialmente as vinculadas ás novas tecnoloxías.
 • Promover iniciativas locais encamiñadas a garantir un igual acceso das mulleres á creación de empresas (especialmente as facilidades de créditos), cooperativas, etc., e realizando accións positivas (formación, información, creación) destinadas a favorecer as iniciativas das mulleres a este respecto.
 • Estudiar e examinar a protección social e as modalidades de integración na vida económica e social das traballadoras a domicilio co obxecto de lograr unha mellor participación das mesmas no proceso de producción e da vida social.
 • Desenvolver actividades de información para as mulleres (publicacións, seminarios, folletos, accións audiovisuais, encontros con outras asociacións e movementos feministas, etc.) e adaptalas en función da evolución das necesidades co obxecto de manter unha mellor información ao público en xeral.
 • Levar a cabo contactos e intercambios con outros grupos que teñan actividades de impacto na promoción da igualdade de oportunidades (asociacións familiares, foro da xuventude, grupos de consumidoras/os, ONGs en xeral).
 • Promover accións conducentes á loita contra a prostitución, como signo de escravitude e contra o proxenetismo.
 • Colaborar con iniciativas ou campañas que promovan a paz, a solidariedade e a cooperación entre as persoas e os pobos.
 • No ámbito do benestar social, realizar actividades de asistencia e apoio aos sectores máis desfavorecidos (prostitución, drogodependencias, alcolismo, persoas maltratadas, minusvalías, terceira idade, poboación reclusa e ex-penada e poboación marxinada en xeral ).
 • Facilitar a integración social e laboral das minorías étnicas traballando pola súa dignificación como seres humanos, así como tamén dos colectivos de emigración de retorno.

Artigo 4. Para levar a cabo os seus fins, poderá a Asociación organizar as seguintes actividades:

a- Asesoramento e información á sociedade.

b- Realización de cursos de formación regulada e non regulada.

c- Realización de seminarios, charlas, obradoiros, coloquios e debates.

d- Intercambio de experiencias con outras asociacións que persegan as mesmos obxectivos.

Como Asociación sen ánimo de lucro destinarase aos devanditos fins polo menos o setenta por cento das rendas netas e outros ingresos que se obteñan por calquera concepto exceptuándose as achegas efectuadas en concepto de dotación patrimonial. @s asociad@s e familiares non serán @s principais destinatari@s das actividades realizadas pola Asociación.

Artigo 5. A Asociación establece o seu enderezo social na localidade de Teo; Escola Unitaria de Vilanova, 1º andar, Recesende, e o seu ámbito territorial no que vai realizar principalmente as súas actividades é todo o territorio autonómico.

Poderanse utilizar outros locais asociativos adicionais noutras localidades, mediante acordo da Xunta Directiva, que terá atribucións para cambiar, tanto o domicilio coma os locais, dando conta do seu acordo ao organismo encargado do Rexistro de Asociacións. Para os efectos de comunicacións e notificacións sinálase como preferente o seguinte enderezo :

Domicilio: Escola Unitaria de Vilanova, 1º andar, Vilanova, Recesende.

Teléfono: 981800114 / 676052321

CAPÍTULO II: ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN

CAPíTULO III: ASEMBLEA XERAL

CAPíTULO IV: SOCI@S

CAPITULO V

Inicio